MENU

概要

概要

全長

270.4m

最大幅

33m

喫水

11.6m

高さ

63.9m

排水量

53000トン(満載時)
41000トン(非満載時)

最大速力

33ノット

造船所

ニューヨーク海軍造船所
(ニューヨーク州ブルックリン)

クラス

アイオワ級

起工日

1941年(昭和16年)1月6日

進水

1944年(昭和19年)1月29日

就役

1944年(昭和19年)6月11日

発出動

1944年(昭和19年)12月14日

退役

1955年(昭和30年)2月26日

復役

1986年(昭和61年)5月10日

再退役

1992年(平成4年) 3月31日

主砲

口径40.6センチ(3砲塔9門)

副砲

口径12.7センチ
(10砲塔20門:建造時)
(6砲塔12門:近代化後)

機関砲

CIWS(4基)

ミサイル

トマホーク巡航ミサイル(32基)
ハープーン対艦ミサイル(16基)